Dịch vụ đưa đón học sinh

08/02/2021

* Dịch vụ xe đưa đón là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng/ không sử dụng dịch vụ.

* Trường hợp Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/ thay đổi hình thức/ địa điểm đón trả, Phụ huynh cần đăng ký với Bộ phận Hành chính trước ít nhất 05 ngày làm việc và hoàn thành các khoản phí bổ sung (nếu có) trước ngày sử dụng dịch vụ. Các điều chỉnh trên sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng tiếp theo.

* Mức phí dịch vụ xe bus 2 chiều

Phí dịch vụ xe bus

1.600.000đ/hs/tháng

 

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

  • Đăng ký xe đưa đón

Phụ huynh có nhu cầu sử dụng xe đưa đón sẽ được tư vấn một số điểm đón thuận tiện cho học sinh trên Lộ trình xe hiện có. Phụ huynh điền vào mẫu đơn Đăng ký xe . Bộ phận Hành chính sẽ liên hệ phụ huynh để thông báo và xác nhận.

  • Đổi điểm xe đưa đón

Phụ huynh trao đổi với Bộ phận Hành chính và điền đầy đủ vào mẫu Đơn đăng ký đổi điểm xe đưa đón. Bộ phận Hành chính sẽ liên hệ với phụ huynh để thông báo và xác nhận thay đổi có hiệu lực.

  • Dừng dịch vụ xe đưa đón

Phụ huynh trao đổi với Bộ phận Hành chính và điền đầy đủ thông tin vào mẫu Đơn dừng dịch vụ xe đưa đón. Sau khi tiếp nhận và xử lý, Bộ phận Hành chính sẽ liên hệ phụ huynh để thông báo và xác nhận dừng dịch vụ xe.

Đồng phục học sinh
Dịch vụ bán trú CCSS