Hội đồng giáo dục nhà trường

Hội đồng giáo dục nhà trường

09:05 - 03/11/2020

Hội đồng giáo dục trường tiểu học Chu Văn An

HỆ QUỐC TẾ CAMBRIDGE
HỆ CHẤT LƯỢNG CAO
Quy trình tuyển sinh
Học phí năm học 2021 - 2022
Câu lạc bộ tri thức- Hành trang thứ 7 năm 2021

Trường tiểu học Chu Văn An đặt vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Hội đồng giáo dục nhà trường thầy giáo TS. Lê Anh Vinh chủ trì cuộc họp chuyên môn của nhà trường nêu kế hoạch thực hiện công việc năm học, đánh giá tiến độ công việc giảng dạy. Hội đồng giáo dục tiến hành các công việc phê duyệt kết quả kiểm định chất lượng và xếp hạng nội bộ. Đặc biệt việc kiểm tra đánh giá độc lập trong chất lượng giảng dạy và chất lượng học sinh được Chủ tịch nhấn mạnh.

Mục tiêu mũi nhọn môn Toán và môn Tiếng Anh, trường Chu Văn An tập trung vào mục tiêu này trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Môn Toán tư duy với chủ biên TS. Lê Anh Vinh đã từng bước xây dựng được nền tảng toán cơ bản cũng như tư duy cho học sinh của nhà trường. Môn tiếng Anh với mục tiêu đạt các mức độ Starters, Movers, Flyers học sinh các lớp rất tích cực học tập cùng với các thầy cô giáo. Các bài kiểm tra đánh giá độc lập trên học sinh cũng phản ánh rất trung thực chất lượng học tập trên học sinh. Nhà trường khẳng định chất lượng dạy học trên HS với việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học và mục tiêu của nhà trường đề ra.